Naujienos

Eidamas 82 metus mirė dr. S.V. Kazakevičius

2012 m. liepos 11 d.

Su didžiu liūdesiu pranešame šių metų liepos 10 dieną mirė visų gerbiamas ir mylimas, buvęs ilgametis VGTU Geodezijos instituto vyr. mokslinis bendradarbis ir VGTU Geodezijos ir kadastro katedros docentas dr. Stasys Vytautas Kazakevičius. Šių metų liepos 16 dieną jam būtų sukakę 82 metai.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui Giedriui, jo šeimai ir visiems artimiesiems.


 

S. V. Kazakevičius gimė 1930 m. liepos 16 d. Jo gimtajame Kauno apskrities Dasiūnų kaime tėvų Onos ir Karolio ūkio laukai driekėsi ten, kur Šušvė įsilieja į Nevėžį. Vaikystė praėjo belakstant ir žvejojant gražuolių upių pakrantėse. Gabus mokinys lengvai siekė mokslo: Dasiūnų pradinė mokykla, Krakių progimnazija, Kėdainių I berniukų gimnazija. 1954 m. su pagyrimu baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo geodezijos inžinieriaus kvalifikaciją. Tuoj pat pagal paskyrimą pradėjo dirbti „“Selchozaerofotosjomka“ įmonės Vakarų filiale Kaune. Netrukus jaunas inžinierius paskiriamas grupės vadovu, o po metų –lauko aerofotogeodezinių darbų ekspedicijos viršininku.

S.V. Kazakevičius vienas pirmųjų Lietuvoje vykdė kombinuotos 1:10000 mastelio nuotraukos, panaudojant fotoplanus, darbus, iki 1960 m. jiems vadovavo. Šiuos darbus pradėjo daryti ir žemėtvarkos projektavimo institutas. Nuotrauka su 1 m horizontalių laiptu apėmė didelius .Šiaurės ir Vidurio Lietuvos plotus. Žemėlapiai buvo naudojami žemėtvarkos, melioracijos ir kitiems reikalams. Spausdinti kartografijos fabrike.

1960 m. Stasys Vytautas perėjo į Miestų statybos projektavimo institutą Vilniuje dirbti Tyrinėjimų skyriaus grupės vadovu. Dirbdamas institute organizavo naujus miestų stambių mastelių kombinuotos aerofototopografinės nuotraukos darbus. Iki 1968 m., kai juos Maskva uždraudė, vadovaujant S.V. Kazakevičiui padarytos aktualios 1:2 000-1:5 000 mastelių daugelio Lietuvos miestų topografinės nuotraukos (Druskininkų, Alytaus, Marijampolės, Šilutės, Rokiškio, dalies Vilniaus ir kai kurių kitų).

Polinkis į mokslus 1968 m. Stasį Vytautą atvedė į KPI Vilniaus filialą. 1969 m. jis − jau Geodezijos katedros vyresnysis dėstytojas. Svarbiausi jo dėstomi dalykai geodezijos studentams buvo geodezijos 2-oji dalis ir požeminių komunikacijų nuotrauka. Pastarosios disciplinos iki tol KPI nebuvo ir S.V. Kazakevičiui teko naujai parengti sudėtingą kursą, dėstomų dalykų metodines priemones, užduotis kursiniams projektams. Kartu su bendraautoriaus paruošė porą vadovėlių: „Taikomoji geodezija“ (1979 m.) ir „Geodezija 2“ (1996 m.), o Naujojoje Vilnioje organizavo mokomąjį poligoną ir atliko jo aerofotonuotrauką. Tai buvo atsidavęs darbui autoritetingas pedagogas.

Svarbius mokslinių tyrimų rezultatus paskelbė mokslinėse publikacijose ir apibendrino disertacijoje „Kuršių nerijos krantų dinamikos tyrimai kartometriniu metodu“, kurią 1989 m. apginė Minsko universiteto specializuotoje geografijos taryboje. Netrukus, 1990 m., atestuojamas docentu, o 1994 m. nostrifikuojamas technikos daktaru.

1992 metais, tebedirbdamas katedroje, S.V. Kazakevičius pradėjo darbuotis tik ką įkurtame Geodezijos institute, nuo 1996 m. čia ėjo pagrindines vyr. mokslinio bendradarbio pareigas. Daug prisidėjo projektuojant naujus Lietuvos atraminius, ypač vertikaliuosius, geodezinius tinklus, parenkant ir formuojant Lietuvos teritorijai tinkamiausią kartografinę projekciją, naudojamą sudarant lietuviškus topografinius žemėlapius. Dirbdamas institute taip pat analizavo sudarytus iki XXI a. Lietuvos teritorijos geodezinius tinklus ir krašto topografinio ištirtumo savitumus.

1995 metais kartu su bendraautoriais sudarė „Lietuvių-rusų kalbų geodezijos terminų žodyną“ (7000 terminų), o 1996 metais bendradarbiaudamas su UAB „Aerogeodezijos instituto“ specialistais parengė leidinį „Sutartiniai topografinio Lietuvos žemėlapio ženklai 1:50 000“.


Velionis pašarvotas laidojimo namuose "Nutrūkusi styga" Ąžuolyno g. 10 Vilniuje. Laidotuvės įvyks liepos 11 d. 14.30 val. Kairėnų kapinėse.

Komentarai

Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys